બીજા તબક્કાની 93 બેઠક માટે મતદાન પૂર્ણ, એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે ગુજરાતમાં બીજેપીને બહુમત

  • 18:18 PM December 14, 2017
  • election2017 NEWS18 GUJARATI
Share This :

બીજા તબક્કાની 93 બેઠક માટે મતદાન પૂર્ણ, એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે ગુજરાતમાં બીજેપીને બહુમત

બીજા તબક્કાની 93 બેઠક માટે મતદાન પૂર્ણ, એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે ગુજરાતમાં બીજેપીને બહુમત

    તાજેતરના સમાચાર