ડાંગઃ ભાજપે કોંગ્રેસના ઉમેદવારના ફોર્મમાં ભૂલો બતાવી, ફોર્મ રદ કરવાની માંગ કરી

  • 17:13 PM October 17, 2020
  • dang NEWS18 GUJARATI
Share This :

ડાંગઃ ભાજપે કોંગ્રેસના ઉમેદવારના ફોર્મમાં ભૂલો બતાવી, ફોર્મ રદ કરવાની માંગ કરી

ડાંગઃ ભાજપે કોંગ્રેસના ઉમેદવારના ફોર્મમાં ભૂલો બતાવી, ફોર્મ રદ કરવાની માંગ કરી

તાજેતરના સમાચાર