ડેરા મુખ્યાલય પર સેનાનો કબ્જો, સિરસામાં ડેરાના 36 આશ્રમ સીલ કરાયા

  • 13:36 PM August 26, 2017
  • crime NEWS18 GUJARATI
Share This :

ડેરા મુખ્યાલય પર સેનાનો કબ્જો, સિરસામાં ડેરાના 36 આશ્રમ સીલ કરાયા

ડેરા મુખ્યાલય પર સેનાનો કબ્જો, સિરસામાં ડેરાના 36 આશ્રમ સીલ કરાયા

    તાજેતરના સમાચાર