રાજ્યમાં 70 દિવસ બાદ નોંધાયા 1600 કરતા ઓછા Case

  • 10:11 AM June 02, 2021
  • coronavirus-latest-news NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યમાં 70 દિવસ બાદ નોંધાયા 1600 કરતા ઓછા Case

રાજ્યમાં 70 દિવસ બાદ નોંધાયા 1600 કરતા ઓછા Case

તાજેતરના સમાચાર