બ્લેક ફ્રાઇડે: ડાઉ જોન્સ 'ડાઉન', શેર બજારમાં 440 પોઇન્ટનું ગાબડું

  • 11:24 AM February 09, 2018
  • business NEWS18 GUJARATI
Share This :

બ્લેક ફ્રાઇડે: ડાઉ જોન્સ 'ડાઉન', શેર બજારમાં 440 પોઇન્ટનું ગાબડું

બ્લેક ફ્રાઇડે: ડાઉ જોન્સ 'ડાઉન', શેર બજારમાં 440 પોઇન્ટનું ગાબડું

તાજેતરના સમાચાર