અહીં મળે છે ઉત્તમ કક્ષાના સફેદ ચંદનના રોપા, ગુજરાત ભરના ખેડૂત અહીંથી રોપા લેવાનું પસંદ કરે છે

  • 20:13 PM April 05, 2023
  • anand NEWS18 GUJARATI
Share This :

અહીં મળે છે ઉત્તમ કક્ષાના સફેદ ચંદનના રોપા, ગુજરાત ભરના ખેડૂત અહીંથી રોપા લેવાનું પસંદ કરે છે

White Sandalwood Anand: આણંદ જિલ્લાના અડાસ ગામે આધ્યા ગ્રીન અર્થ બાયો પ્લાન્ટ નર્સરી આવેલી છે જેમાં સફેદ ચંદનના રોપાનું વેચાણ કરવામાં આવે છે. આ નર્સરીમાં ચંદનના રોપા સારી ગુણવત્તા વાળા તેમજ ગ્રેડિંગ કરેલા હોવાથી ગુજરાત ભરના ખેડૂત અહીંથી રોપા લેવાનું પસંદ કરે છે. ખેડૂતોને આ નર્સરી માંથી રોપા સહિત સફે

વધુ વાંચો

તાજેતરના સમાચાર