અમરેલી: 4 વર્ષના બાળક પર દિપડાનો હુમલો, સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખેસડાયો

  • 12:10 PM September 12, 2017
  • amreli NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમરેલી: 4 વર્ષના બાળક પર દિપડાનો હુમલો, સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખેસડાયો

અમરેલી: 4 વર્ષના બાળક પર દિપડાનો હુમલો, સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખેસડાયો

તાજેતરના સમાચાર