ગુજરાત યુનિવર્સીટીની પરીક્ષામાં છબરડો, સેમિસ્ટર 6 ની જગ્યાએ સેમિસ્ટર 5નું પેપર અપાયું

  • 19:38 PM July 27, 2021
  • ahmedabad NEWS18 GUJARATI
Share This :

ગુજરાત યુનિવર્સીટીની પરીક્ષામાં છબરડો, સેમિસ્ટર 6 ની જગ્યાએ સેમિસ્ટર 5નું પેપર અપાયું

ગુજરાત યુનિવર્સીટીની પરીક્ષામાં છબરડો, સેમિસ્ટર 6 ની જગ્યાએ સેમિસ્ટર 5નું પેપર અપાયું

તાજેતરના સમાચાર