હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષા પાસ કેવી રીતે કરશો? અહીંથી મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

Career February 18, 2023, 10:07 PM IST | Ahmadabad, India

GPSSB Talati Cum Mantri Exam: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) એ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર GPSSB તલાટી કમ મંત્રી અભ્યાસક્રમ અને પરીક્ષા પેટર્ન બહાર પાડી છે. ત્યારે આજે આપણે અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષાની પેટર્ન, તૈયારીની વ્યૂહરચના, કેવા પ્રકારના પુસ્તકો વાંચવા વગેરેની વિગતવાર માહિતી જ્ઞાન એકેડમી અને જ્ઞાન લાઈવના ડિરેક્ટર મહેશ આહજોલિયા પાસેથી મેળવીએ.

News18 Gujarati

GPSSB Talati Cum Mantri Exam: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) એ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર GPSSB તલાટી કમ મંત્રી અભ્યાસક્રમ અને પરીક્ષા પેટર્ન બહાર પાડી છે. ત્યારે આજે આપણે અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષાની પેટર્ન, તૈયારીની વ્યૂહરચના, કેવા પ્રકારના પુસ્તકો વાંચવા વગેરેની વિગતવાર માહિતી જ્ઞાન એકેડમી અને જ્ઞાન લાઈવના ડિરેક્ટર મહેશ આહજોલિયા પાસેથી મેળવીએ.

તાજેતરના સમાચાર