કોંગ્રેસ Ahmedabad મનપા માટે 23 વોર્ડના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરશે

  • 18:21 PM February 02, 2021
  • ahmedabad NEWS18 GUJARATI
Share This :

કોંગ્રેસ Ahmedabad મનપા માટે 23 વોર્ડના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરશે

કોંગ્રેસ Ahmedabad મનપા માટે 23 વોર્ડના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરશે

તાજેતરના સમાચાર