વલસાડ (Valsad News)

‘લોભિયા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે ના મરે’ મફ્તમાં સોનું ખરીદવાની લાલચ ભારે પડી
‘લોભિયા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે ના મરે’ મફ્તમાં સોનું ખરીદવાની લાલચ ભારે પડી