તાપી (Tapi News)

ખેડૂતો પરવળની ખેતી કરી બમણું  ઉત્પાદન મેળવી રહ્યાં, બજારમાં આટલો ભાવ મળે
ખેડૂતો પરવળની ખેતી કરી બમણું ઉત્પાદન મેળવી રહ્યાં, બજારમાં આટલો ભાવ મળે