સુરેન્દ્રનગર (Surendranagar News)

કપાસમાં લાખના 12 હજાર જેવો ઘાટ, ખેડૂતો પાયમાલ!
કપાસમાં લાખના 12 હજાર જેવો ઘાટ, ખેડૂતો પાયમાલ!