આ તસવીર યાદ છે? જાણો યુસુફ પઠાણથી લઈને જોગિંદર સિંઘ સુધી 2007 T-20WCની જીતના હીરો ક્યાં છે

આ તસવીર યાદ છે? જાણો યુસુફ પઠાણથી લઈને જોગિંદર સિંઘ સુધી 2007 T-20WCની જીતના હીરો ક્યાં છે

ટૉપ ન્યૂઝ