આ અમદાવાદીના કારણે મોટેરા સ્ટેડિયમ માત્ર 8 મહિના 13 દિવસમાં તૈયાર થયું હતું

આ અમદાવાદીના કારણે મોટેરા સ્ટેડિયમ માત્ર 8 મહિના 13 દિવસમાં તૈયાર થયું હતું

ટૉપ ન્યૂઝ