અંકલેશ્વર : પાંચ વર્ષની દીકરી સાથે દુષ્કર્મ, બાળકીના પિતાએ બળાત્કારીની કરી હત્યા

અંકલેશ્વર : પાંચ વર્ષની દીકરી સાથે દુષ્કર્મ, બાળકીના પિતાએ બળાત્કારીની કરી હત્યા