સુરત : 'તારો ભાઈ અમારા સમાજની છોકરી લઈને ભાગી ગયો, તમારી શું ઓકાત છે?'

સુરત : 'તારો ભાઈ અમારા સમાજની છોકરી લઈને ભાગી ગયો, તમારી શું ઓકાત છે?'

ટૉપ ન્યૂઝ