સાબરકાંઠા (Sabarkantha News)

લાકડાના રમકડા માટે જાણીતા ખરાડી બજારની આવી થઈ ગઈ હાલત, એક સમયે જામતી હતી ભારે ભીડ
લાકડાના રમકડા માટે જાણીતા ખરાડી બજારની આવી થઈ ગઈ હાલત, એક સમયે જામતી હતી ભારે ભીડ