રાજકોટ (Rajkot News)

યુદ્ધ ટેન્ક જોવી હોય તો પહોંચી જાવ આ કોલેજ, પહેલીવાર 'T-55'નું LIVE પ્રદર્શન
યુદ્ધ ટેન્ક જોવી હોય તો પહોંચી જાવ આ કોલેજ, પહેલીવાર 'T-55'નું LIVE પ્રદર્શન