રાજકોટ (Rajkot News)

જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા રદ્દ થતા મનની વાત કહેતા ઉમેદવારની આંખો ભરાઈ આવી
જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા રદ્દ થતા મનની વાત કહેતા ઉમેદવારની આંખો ભરાઈ આવી