Home » photogallery » national-international » WHY YOUR BODY LENGTH INCREASED WHEN YOU GO IN SPACE CH

શું અંતરીક્ષમાં જવાથી લંબાઇ વધી જાય છે?

સ્પેસમાં પાણી ઉકાળો તો ધરતીથી એકદમ અલગ અનુભવ થાય છે.