પૂણેમાં બનશે અનોખી સ્કૂલ, છત પર વિશાલ સાઇકલ ટ્રેક, નીચેથી ઉપરના માળ સુધી વૃક્ષો જ વૃક્ષો

forest school in pune - સ્કૂલની ઉપરની તરફ સાઇકલિંગનો રસ્તો બનેલો બશે. એટલે બાળકો છત પર સાઇકલ ચલાવી શકશે

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन