બદ્રીનાથ, હિમાચલમાં કુદરતે ઓઢી સફેદ ચાદર, તસવીરોમાં જોઇ લો સુંદર નજારો