Home » photogallery » eye-catcher » ISRAELI WOMEN PROTEST WITH RED SHOES AGAINST THE DOMESTIC VIOLENCE AT HABIMA SQUARE

કેમ આ શહેરની મહિલાઓ લાલ રંગના શૂઝ રસ્તા પર મૂકી રહી છે?

શહેર ઉભરાયું લાલ રંગના શુઝથી, આ છે લાલ વિરોધ

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन