Home » photogallery » eye-catcher » FARMER INVENTED MACHINE IN MENGALURU TO CLIMB ON A TREE

ખેડૂતે એવું મશીન તૈયાર કર્યુ જે સેકન્ડમાં નારિયેળી પર ચઢવામાં કરશે મદદ

મશીન વૃક્ષના થડમાં ફીટ કરીને તેને ચાલુ કરી સેકન્ડમાં જ ઝાડની ઉંચાઇ સુધી પહોંચી શકાય છે.