ઘણો મૂડી છે આ પાંડા, તેની હરકતો જોવા જામે છે ભીડ

જાપાનનાં ટોકિયોનાં એક ઝૂમાં આવેલો આ નાનકડો પાંડા ઘણો અલગ છે. તેની હરકતો જોવા માટે જામે છે ભીંડ. આપ પણ જોઇ લો આ પાંડાની તસવીરો

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन