જોઇ લો એશિયાની TOP-5 સેક્સિએસ્ટ મહિલાઓ!

લંડનમાં થયેલાં એન્યુઅલ યૂકે પોલમાં પ્રિયંકા ચોપરાને સેક્સિએસ્ટ એશિયન વૂમન ઓફ ધ યર 2017 તરીકે સૌથી વધુ વોટ્સ મળ્યાં. આ સાથે જ 50 સેક્સિએસ્ટ એશિયન વૂમનની લિસ્ટમાં પ્રિયંકા ચોપરા નંબર વન બની.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन