હિમાચલ ઇલેક્શન: ક્યાંક વરરાજાએ તો ક્યાંક 120 વર્ષની મહિલાએ આપ્યો વોટ