અમદાવાદ બન્યુ ગેસ ચેમ્બર, દિલ્હી કરતા પણ છે અહીંની પરિસ્થિતિ ખરાબ

અમદાવાદનાં પીરાણા, રખીયાલ, ગોમતીપુર, નવરંગપુરા, બોપલમાં ભયજનક પ્રદૂષણ