પાટણના સાંસદની ભરતસિંહ ડાભીની કથિત Audio ક્લિપ Viral, 'બે વર્ષ પછી છાંટો પણ નહીં મળે'

પાટણના સાંસદની ભરતસિંહ ડાભીની કથિત Audio ક્લિપ Viral, 'બે વર્ષ પછી છાંટો પણ નહીં મળે'

ટૉપ ન્યૂઝ