વડોદરા (Vadodara News)

રાવપુરા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં રહેતા વયોવૃધ્ધ અને દિવ્યાંગ મતદારોએ ઘરે બેઠા મતદાન કર્યું
રાવપુરા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં રહેતા વયોવૃધ્ધ અને દિવ્યાંગ મતદારોએ ઘરે બેઠા મતદાન કર્યું