રાજકારણ સમાચાર (Politics News )

રાજકોટ : બીડી ન મળવાના કારણે 95 વર્ષના વૃદ્ધ બંધાણીએ ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો
રાજકોટ : બીડી ન મળવાના કારણે 95 વર્ષના વૃદ્ધ બંધાણીએ ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો