પંચમહાલ (Panchmahal News)

સ્વિડિશ દંપતીએ ગોધરાના બાળકને દત્તક લીધું, કહ્યુ - અમારી ઇચ્છા પૂરી થઈ
સ્વિડિશ દંપતીએ ગોધરાના બાળકને દત્તક લીધું, કહ્યુ - અમારી ઇચ્છા પૂરી થઈ