વડોદરા  : રીટા પટેલ નામની મહિલા કુટણખાનું ચલાવતી ઝડપાઇ,  8 રૂપલલના અને 3 ગ્રાહકોની ધરપકડ

વડોદરા : રીટા પટેલ નામની મહિલા કુટણખાનું ચલાવતી ઝડપાઇ, 8 રૂપલલના અને 3 ગ્રાહકોની ધરપકડ

ટૉપ ન્યૂઝ