જામનગરમાં દુર્ગા પૂજા દરમ્યાન મહિલાઓએ એકબીજાના સેથામાં સિંદૂર પુરી કરી ઉજવણી

જામનગરમાં દુર્ગા પૂજા દરમ્યાન મહિલાઓએ એકબીજાના સેથામાં સિંદૂર પુરી કરી ઉજવણી