ગુજરાતી સમાચાર (Gujarat News)

હિન્દુ મેરેજ એક્ટ અને સિવિલ મેરેજ એક્ટ વચ્ચે શુ ફર્ક છે? ક્યા એક્ટ નીચે લગ્ન કરશો?
હિન્દુ મેરેજ એક્ટ અને સિવિલ મેરેજ એક્ટ વચ્ચે શુ ફર્ક છે? ક્યા એક્ટ નીચે લગ્ન કરશો?