ગીર સોમનાથ (Gir Somnath News)

ગીર-સોમનાથઃ ઘાંટવડ ગામે ફરી એકવાર શેરડીના ખેતરમાં કામ કરતી મહિલા પર દીપડાનો હુમલો
ગીર-સોમનાથઃ ઘાંટવડ ગામે ફરી એકવાર શેરડીના ખેતરમાં કામ કરતી મહિલા પર દીપડાનો હુમલો