ગાંધીનગર (Gandhinagar News)

નિવૃત્ત જોઇન્ટ સેક્રેટરીને ત્યાં ચોરી, ગાંધીનગરમાં બંધ ઘરોના તાળા તોડતી ટોળકી થઇ સક્રિય
નિવૃત્ત જોઇન્ટ સેક્રેટરીને ત્યાં ચોરી, ગાંધીનગરમાં બંધ ઘરોના તાળા તોડતી ટોળકી થઇ સક્રિય