ડાંગ (Dang News)

ડાંગમાં શિક્ષણ ફેલાવનાર આદિવાસીઓના ગુરૂજી 'ગાંડા કાકા'નું 92 વર્ષે નિધન
ડાંગમાં શિક્ષણ ફેલાવનાર આદિવાસીઓના ગુરૂજી 'ગાંડા કાકા'નું 92 વર્ષે નિધન