ક્રાઇમ (Crime News)

શ્રદ્ધાની આ આદતથી કંટાળીને આફતાબે તેની હત્યા કરી હોવાનું કબૂલ્યું
શ્રદ્ધાની આ આદતથી કંટાળીને આફતાબે તેની હત્યા કરી હોવાનું કબૂલ્યું