ક્રાઇમ (Crime News)

અમદાવાદ: ધોકેબાજ લોકો સાથે મારે નથી જીવવું, પ્રેમીએ કર્યું એવુ કામ કે નર્સ કર્યો આપઘાત
અમદાવાદ: ધોકેબાજ લોકો સાથે મારે નથી જીવવું, પ્રેમીએ કર્યું એવુ કામ કે નર્સ કર્યો આપઘાત