ભરૂચ (Bharuch News)

રેવાને કાંઠે “ગંગા”બેનની મહેનત રંગ લાવી, ખેતીમાં ઓછી મહેનતે વધુ ઉત્પાદન મેળવ્યું
રેવાને કાંઠે “ગંગા”બેનની મહેનત રંગ લાવી, ખેતીમાં ઓછી મહેનતે વધુ ઉત્પાદન મેળવ્યું