આ 12 રાજ્યસભા સાંસદ થયો સસ્પેન્ડ, સંસદના બાકી સત્રમાં નહીં લઇ શકે ભાગ

આ 12 રાજ્યસભા સાંસદ થયો સસ્પેન્ડ, સંસદના બાકી સત્રમાં નહીં લઇ શકે ભાગ