ફરી વઘશે ઉઇગર, બૌદ્ધ સમુદાય પર અત્યાચાર! જિનપિંગે ધર્મોના 'ચીનીકરણ'ની કરી હાકલ

ફરી વઘશે ઉઇગર, બૌદ્ધ સમુદાય પર અત્યાચાર! જિનપિંગે ધર્મોના 'ચીનીકરણ'ની કરી હાકલ