કોરોનાની સારવારમાં DRDOની દવા 2-DGને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી મળી, આવા છે ફાયદા

કોરોનાની સારવારમાં DRDOની દવા 2-DGને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી મળી, આવા છે ફાયદા

ટૉપ ન્યૂઝ