મહેસાણા (Mehsana News)

દૂધમાં એક ટીપુ પાણી ન ભેળવી શકાય તેવી હાઇટેક સિસ્ટમ બનાવી, રોજ આટલા લીટર દૂધનું કરે વિતરણ
દૂધમાં એક ટીપુ પાણી ન ભેળવી શકાય તેવી હાઇટેક સિસ્ટમ બનાવી, રોજ આટલા લીટર દૂધનું કરે વિતરણ