વાવાઝોડાએ અમદાવાદમાં તારાજી સર્જી, તસવીરોમાં જુઓ કેવા થયા શહેરના હાલ

વાવાઝોડાએ અમદાવાદમાં તારાજી સર્જી, તસવીરોમાં જુઓ કેવા થયા શહેરના હાલ