ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

ઉત્તરાખંડ લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

ઉત્તરાખંડ લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક ઉત્તરાખંડ પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSTehri Garhwal
Uttarakhand
Tehri GarhwalUttarakhandApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
2
Lok Sabha
LSGarhwal
Uttarakhand
GarhwalUttarakhandApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
3
Lok Sabha
LSAlmora
Uttarakhand
AlmoraUttarakhandApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
4
Lok Sabha
LSNainital-Udhamsingh Nagar
Uttarakhand
Nainital-Udhamsingh NagarUttarakhandApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
5
Lok Sabha
LSHardwar
Uttarakhand
HardwarUttarakhandApril 11, 2019
Thursday
Thursday1

ટોચની સ્ટોરીઝ