ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી. લોકસભાની 543 બેઠકો માટેની ચૂંટણીની શરૂઆત 11 એપ્રિલ, 2019થી શરૂ થશે. લોકસભાની 543 બેઠકો માટેની ચૂંટણીની 11 એપ્રિલ, 2019થી 11 મે, 2019 દરમિયાન સાત તબક્કામાં યોજાશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase