ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

ઓડિસા લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

ઓડિસા લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક ઓડિસા પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSBargarh
Odisha
BargarhOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
2
Lok Sabha
LSSundargarh
Odisha
SundargarhOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
3
Lok Sabha
LSSambalpur
Odisha
SambalpurOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
4
Lok Sabha
LSKeonjhar
Odisha
KeonjharOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
5
Lok Sabha
LSMayurbhanj
Odisha
MayurbhanjOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
6
Lok Sabha
LSBalasore
Odisha
BalasoreOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
7
Lok Sabha
LSBhadrak
Odisha
BhadrakOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
8
Lok Sabha
LSJajpur
Odisha
JajpurOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
9
Lok Sabha
LSDhenkanal
Odisha
DhenkanalOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
10
Lok Sabha
LSBolangir
Odisha
BolangirOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
11
Lok Sabha
LSKalahandi
Odisha
KalahandiOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
12
Lok Sabha
LSNabarangpur
Odisha
NabarangpurOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
13
Lok Sabha
LSKandhamal
Odisha
KandhamalOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
14
Lok Sabha
LSCuttack
Odisha
CuttackOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
15
Lok Sabha
LSKendrapara
Odisha
KendraparaOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
16
Lok Sabha
LSJagatsinghpur
Odisha
JagatsinghpurOdishaApril 29, 2019
Monday
Monday4
17
Lok Sabha
LSPuri
Odisha
PuriOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
18
Lok Sabha
LSBhubaneswar
Odisha
BhubaneswarOdishaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
19
Lok Sabha
LSAska
Odisha
AskaOdishaApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
20
Lok Sabha
LSBerhampur
Odisha
BerhampurOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
21
Lok Sabha
LSKoraput
Odisha
KoraputOdishaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1

ટોચની સ્ટોરીઝ