ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

કેરલા લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

કેરલા લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક કેરલા પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSKasaragod
Kerala
KasaragodKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
2
Lok Sabha
LSKannur
Kerala
KannurKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
3
Lok Sabha
LSVadakara
Kerala
VadakaraKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
4
Lok Sabha
LSWayanad
Kerala
WayanadKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
5
Lok Sabha
LSKozhikode
Kerala
KozhikodeKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
6
Lok Sabha
LSMalappuram
Kerala
MalappuramKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
7
Lok Sabha
LSPonnani
Kerala
PonnaniKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
8
Lok Sabha
LSPalakkad
Kerala
PalakkadKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
9
Lok Sabha
LSAlathur
Kerala
AlathurKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
10
Lok Sabha
LSThrissur
Kerala
ThrissurKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
11
Lok Sabha
LSChalakudy
Kerala
ChalakudyKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
12
Lok Sabha
LSErnakulam
Kerala
ErnakulamKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
13
Lok Sabha
LSIdukki
Kerala
IdukkiKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
14
Lok Sabha
LSKottayam
Kerala
KottayamKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
15
Lok Sabha
LSAlappuzha
Kerala
AlappuzhaKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
16
Lok Sabha
LSMavelikkara
Kerala
MavelikkaraKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
17
Lok Sabha
LSPathanamthitta
Kerala
PathanamthittaKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
18
Lok Sabha
LSKollam
Kerala
KollamKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
19
Lok Sabha
LSAttingal
Kerala
AttingalKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
20
Lok Sabha
LSThiruvananthapuram
Kerala
ThiruvananthapuramKeralaApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3

ટોચની સ્ટોરીઝ