ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

ઝારખંડ લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

ઝારખંડ લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક ઝારખંડ પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSRajmahal
Jharkhand
RajmahalJharkhandMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
2
Lok Sabha
LSDumka
Jharkhand
DumkaJharkhandMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
3
Lok Sabha
LSGodda
Jharkhand
GoddaJharkhandMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
4
Lok Sabha
LSChatra
Jharkhand
ChatraJharkhandApril 29, 2019
Monday
Monday4
5
Lok Sabha
LSKodarma
Jharkhand
KodarmaJharkhandMay 6, 2019
Monday
Monday5
6
Lok Sabha
LSGiridih
Jharkhand
GiridihJharkhandMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
7
Lok Sabha
LSDhanbad
Jharkhand
DhanbadJharkhandMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
8
Lok Sabha
LSRanchi
Jharkhand
RanchiJharkhandMay 6, 2019
Monday
Monday5
9
Lok Sabha
LSJamshedpur
Jharkhand
JamshedpurJharkhandMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
10
Lok Sabha
LSSinghbhum
Jharkhand
SinghbhumJharkhandMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
11
Lok Sabha
LSKhunti
Jharkhand
KhuntiJharkhandMay 6, 2019
Monday
Monday5
12
Lok Sabha
LSLohardaga
Jharkhand
LohardagaJharkhandApril 29, 2019
Monday
Monday4
13
Lok Sabha
LSPalamau
Jharkhand
PalamauJharkhandApril 29, 2019
Monday
Monday4
14
Lok Sabha
LSHazaribagh
Jharkhand
HazaribaghJharkhandMay 6, 2019
Monday
Monday5

ટોચની સ્ટોરીઝ