ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

જમ્મુ અને કાશ્મીર લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

જમ્મુ અને કાશ્મીર લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક જમ્મુ અને કાશ્મીર પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSBaramulla
Jammu & Kashmir
BaramullaJammu & KashmirApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
2
Lok Sabha
LSSrinagar
Jammu & Kashmir
SrinagarJammu & KashmirApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
3
Lok Sabha
LSAnantnag
Jammu & Kashmir
AnantnagJammu & KashmirApril 23, 29 and May 6, 2019
Tuesday, Monday, Monday
Tuesday, Monday, Monday3, 4, 5
4
Lok Sabha
LSLadakh
Jammu & Kashmir
LadakhJammu & KashmirApril 29, 2019
Monday
Monday4
5
Lok Sabha
LSUdhampur
Jammu & Kashmir
UdhampurJammu & KashmirApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
6
Lok Sabha
LSJammu
Jammu & Kashmir
JammuJammu & KashmirApril 11, 2019
Thursday
Thursday1

ટોચની સ્ટોરીઝ